از صداقت و زحمات شما تشکر میکنیم

با تشکر از زحماتی که آنشرکت در جیان خرید منزل جدید و بسیار زیبایمان متحمل شد به این وسیله خواستیم رضایت خودمان را از خدمات و برخورد دوستانه و مخصوصا" صداقت پرسنل  که مهمترین عامل ایجاد اطمینان خاطر ما گردید اعلام کنیم . برای شما آرزوی موفقیت داریم